RSS Submit
ISO 9001:2008 ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณภาพ

VIDEO CONFERENCE วีดีโอคอนเฟอเรนซ์

 
TYPE :
PODIUM
 
BRAND :
PD
 
DETAIL :
แท่นยืนบรรยายเอนก
ประสงค์แบบเคลื่อนที่
เหมาะกับการอภิปราย
กลางแจ้ง