RSS Submit
ISO 9001:2008 ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณภาพ

VIDEO CONFERENCE วีดีโอคอนเฟอเรนซ์

 
TYPE :
Video Conference
 
BRAND :
AETHRA
 
DETAIL :
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
High Solution 
เหมาะสำหรับองค์กร
หรือบริษัท
 
 
TYPE :
Video Conference
 
BRAND :
SONY
 
DETAIL :
อุปกรณ์ ชุดประชุม ทางไกล ผ่านจอภาพ สำหรับใช้งาน ในห้อง ประชุม